Organisasjonsnummer: 818 300 662 

Lågalandet Beboerforening

Årsmøte er avholdt, se fane arkiv for protokoll

 

Tid: Onsdag 10. juni 2020, kl 19:00

Sted: Industritunet, møterom i første etasje

 

Agenda:

 

0: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

1: Årsmelding. Vedlagt og er også lagt ut på hjemmesiden vår, http://www.laagalandet.no/arkiv

2: Regnskap. Vedlagt, og er også ute på hjemmesiden vår.

3: Eventuelle endringer i vedtektene. Styret har ingen forslag til endringer.

4: Kontingent: Styret foreslår Ingen kontingent. (Vi får støtte fra kommunen.)

5: Valg av styre (1 år av gangen). Vi foreslår:

Sigbjørn Løchen (gjenvalg)

Dagfinn Omberg (gjenvalg)

Sigmund Sundfør (gjenvalg)

Elin Sogn (gjenvalg)

Marit Fossan (ny)

6: Avstemning over eventuelle innkomne forslag:

Eventuelle forslag en ønsker å ta opp til avstemning må varsles styret senest to dager før årsmøtet.

Styret foreslår følgende for årsmøtet:

«For Lågalandet Beboerforening har alle styremedlemmene signaturrett hver for seg.»

Bakgrunnen for forslaget er at vi opplever at spesielt banken stadig vekk skal ha signatur på oppdatert kundeinformasjon pga nye regler. Det har vist seg vanskelig å få til når alle i styret må signere elektronisk.

 

På grunn av Korona situasjonen vil det ikke bli noen servering.

Velkommen!

Styret i Lågalandet Beboerforening